Top Similar Site like

onlinedevtools.in

Alternative & Details

  onlinedevtools.in

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  


  SSL:  Disable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


Found 61 Top Alternative to Onlinedevtools.in

1

Curlbuilder.com

Online curl command line builder

Easily generate curl command lines to test your new shining API or whatever!

4

Onlineunicodetools.com

Online Unicode Tools - Simple, free and easy to use Unicode utilities

World's simplest collection of useful Unicode utilities. Convert Unicode to UTF8, extract code points and graphemes, generate Unicode characters, and more.

5

Itpro.cz

ITPro CZ - Profesionální řešení.

ITPro CZ - Profesionální řešení.

9

Onlineutf8tools.com

Online UTF8 Tools - Simple, free and easy to use UTF8 utilities

World's simplest collection of useful UTF8 utilities. Extract code points, convert UTF8 to binary, octal, decimal, hex, base-64 and URL-encode UTF8, and more.

14

Uglifyjs.net

JS Minify and Beautify - Online

Minify (uglify) your JS data or beautify (prettify) it with advanced formatting options. Our site has an easy to use online tool to convert your data.

23

Javascriptcompressor.com

Javascript Compressor - compress code online for free

Javascript Compressor Compress JavaScript Online Javascript compressor Compress and obfuscate Javascript code online completely free using this compressor. How to use? Paste your code: Base62 encode Shrink variables Compress Clear Copy: Decode Save Load Version 3.0, Algorithm author: Dean Edwards ©2004-2010 Javascript Compressor - Version 2.0 A Lunarmedia website.

24

Appspot.com

Google Cloud Platform

Email or phone Forgot email? Not your computer? Use a private browsing window to sign in. Learn more Next Create account

27

Unicodelookup.com

Unicode Lookup: convert special characters

Unicode Lookup is an online reference tool to lookup Unicode and HTML special characters, by name and number, and convert between their decimal, hexadecimal, and octal bases.

28

Mcf.org.mm

Myanmar Computer Federation | Myanmar Computer Federation

Myanmar Computer Federation: MCF

33

Sqlformat.org

Format SQL Statements Online - sqlformat.org

Format SQL statements online. Format and check your SQL statements, made a bit more easy.

35

Unicodetextconverter360.com

Unicode Text Converter ᐈ #1 Just Copy & Paste ✓

This is 𝓤𝓷𝓲𝓬𝓸𝓭𝓮 𝓣𝓮𝔁𝓽 𝓬𝓸𝓷𝓿𝓮𝓻𝓽𝓮𝓻, Here Convert your Text, number, Sentence, or any latter to lots of Unicode, later use with just copy-paste.

36

Qaz.wtf

Q and Z

The gentle love of a round and a sharp letter: Q and Z.

37

Ranknotebook.com

Free Developer or SEO Tools | RankNoteBook | RNTB

Advanced level 100% free website developers or SEO Tools to get higher rank in google, yahoo and bing. These small but usefull seo tools are very easy to use.

38

Mothereff.in

Web developer tools

HTML/CSS/JS unquoted attribute value validator Ambiguous ampersand checker for HTML Custom HTML element name validator CSS escaper Unquoted CSS font family name validator JavaScript escaper JavaScript operator precedence JavaScript variable name validator JavaScript property name validator Punycode IDN domain name converter HTML entity encoder/decoder URL encoder/decoder Legacy HTML color value...

40

2cyr.com

Çäðàâåéòå Íà òàçè ñòðàíèöà ùå ìîæåòå äà ïèøåòå ñ ëàòèíñêè áóêâè è äà "ïðåâåäåòå" òåêñòà íà êèðèëèöà è îáðàòíî. Îò òóê ùå ìîæåòå äà çàïî÷íåòå òúðñåíå â èíòåðíåò, â ãîëÿì áðîé òúðñà÷êè è ïîðòàëíè-êàòàëîæíè ñàéòîâå. Çà ñêðèïòà Åòî îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ïðîãðàìàòà: Âàøèòå íàñòðîéêè ñå çàïàìåòÿâàò. Ìîæåòå äà íàñòðîèòå âñè÷êè...

44

Anytexteditor.com

Online Free Text Editor - AnyTextEditor

Free online text editor with great functionality. In our free editor, you can edit any text, words, fonts, codes, encodings and even a little more.

45

Sql-format.com

Format SQL Server Queries Easily - Online SQL Formatter | Devart

Free online SQL Formatter for SQL Server - Beautify SQL statements instantly and convert code into well formatted script. Powered by Devart's SQL Complete.

Technologies Used by onlinedevtools.in

Dns Records of onlinedevtools.in

A Record:
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record:
SOA Record:
MX Record:
SRV Record:
TXT Record:
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of onlinedevtools.in

Domain Name: onlinedevtools.in
Registry Domain ID: DDFE6F69080B4443AB869B3EC63BA01DB-IN
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://www.key-systems.net
Updated Date: 2021-08-11T10:53:41Z
Creation Date: 2019-08-06T06:54:44Z
Registry Expiry Date: 2022-08-06T06:54:44Z
Registrar: Key-Systems GmbH
Registrar IANA ID: 269
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#OK
Registry Registrant ID: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Name: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Organization:
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Street: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant City: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant State/Province: Tamil Nadu
Registrant Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Country: IN
Registrant Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Fax Ext: REDACTED FOR PRIVACY
Registrant Email: Please contact the Registrar listed above
Registry Admin ID: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Name: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Street: REDACTED FOR PRIVACY
Admin City: REDACTED FOR PRIVACY
Admin State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Country: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Fax Ext: REDACTED FOR PRIVACY
Admin Email: Please contact the Registrar listed above
Registry Tech ID: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Name: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Organization: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Street: REDACTED FOR PRIVACY
Tech City: REDACTED FOR PRIVACY
Tech State/Province: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Postal Code: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Country: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Phone: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Phone Ext: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Fax: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Fax Ext: REDACTED FOR PRIVACY
Tech Email: Please contact the Registrar listed above
Name Server: ns-cloud-c3.googledomains.com
Name Server: ns-cloud-c1.googledomains.com
Name Server: ns-cloud-c4.googledomains.com
Name Server: ns-cloud-c2.googledomains.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-07-04T04:24:11Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

Access to .IN WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the .IN registry database. The data in this record is provided by .IN Registry for informational purposes only ,and .IN does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to (a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator or a Registrar, or Neustar except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. .IN reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.